Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Regodkjenning av Vekterutdanning - Vestfold (NETTUNDERVISNING)


4.990,-
-+

Regodkjenning 

VI HAR NÅ BEGRENSET MULIGHET FOR GJENNOMFØRING AV EKSAMEN FØR 31.12.22

Gjennomføres nå som nettstudier & Klasserom 

Eksamen gjennomføres i våre lokaler i Tønsberg    ( Du må dokumentere vekterkurs og arbeidsforhold (godkjent vekterfirma) de siste 5 år)

Regodkjenningsprøve for grunndelen skal avlegges og bestås innen fire år etter bestått vektereksamen eller regodkjenningsprøve. Den enkelte virksomhet skal bidra til at ansatte vektere til enhver tid har nødvendig utdanning og kunnskap til å utføre tildelte oppgaver på forsvarlig måte.

Regodkjenningseksamen omfatter hele pensum til vekterutdanningen. Det er kun utvalgte fagområder som det tilbys undervisning i ved regodkjenning, men kandidaten er forventet å beherske hele vekterpensum. Eksamen har det samme omfanget som vektereksamen grunnutdanning. Stryker man på regodkjenningseksamen og ikke består innenfor fireårsperioden, må kandidaten ta hele utdanningen på nytt.

Vektere som har gjennomført vekterutdanning og er godkjent som vekter per 31.12.2017, kan fortsette som vekter også etter 1.1.2018. For disse gjelder kun krav om regodkjenning, jf. vaktvirksomhetsforskriftens paragraf 51 bokstav a).

Du må likevel

  • dokumentere gjennomført vekterutdanning etter gammel ordning og kravene som gjalt da
  • ha jobbet som vekter de siste fem årene før 1.1.2018

Det er forvaltningspraksisen ved forrige endring av lov og forskrift om vekterutdannignen som sier at personen må ha jobbet som vekter de siste fem årene før 1.1.2018. Vi vil sikre at personer som har tatt vekterutdanning etter gammel ordning, fortsatt har kunnskapene sine om vekteryrket. Derfor opprettholder vi denne praksisen.


Det vil si: alle vektere som har gjennomført vekterkurs før 1.1.18 Må ha gjennomført regodkjenning og eksamen før  1.01.2023

 

Fagbrev

 

Vektere med fagbrev i sikkerhetsfaget oppfyller kravene til vekterutdanningens grunndel, inkludert kravene om regodkjenning med påfølgende eksamen.

Det kreves imidlertid at disse tilbys samme undervisning som ved regodkjenning grunnutdanning vekter, uten krav om eksamen, dette for å oppfylle arbeidsgivers plikter. Gjennomført regodkjenning skal dokumenteres av arbeidsgiver.

Kravet har virkning fra 1.januar 2020. Det vil si at fireårsperioden løper fra denne datoen.

 

Politiutdanning

Politidirektoratet gir dispensasjon fra kravet om vekterutdanning. Det gjelder for deg som har tatt politiutdanning, eller som er under politiutdanning og har fullført minst ett år. Du må søke for å få dispensasjonen. Vi har ikke et eget skjema for en slik søknad. Politidirektoratet stiller heller ingen krav til formen på søknaden, men du må gjøre det klart i brevet at du søker om dispensasjon. Du må også dokumentere at

  • utdanning er tatt eller begynt på, eller
  • at du er ansatt som politi.

Studenter på første året av utdanningen vil ikke få dispensasjon før de har dokumentert at året er gjennomført og bestått.

Send søknaden om dispensasjon til Politidirektoratet på e-post: politidirektoratet@politiet.no eller per post.

Dersom utdanningen er tatt i en annen EØS-stat enn Norge, må du legge frem oversatt dokumentasjon på utdanningen. I tillegg må du vise bekreftelse på at utdanningen er offentlig godkjent i den andre EØS-staten.

Spørsmål om fritak fra kurs for å være ordensvakt kan du stille til ditt lokale politidistrikt. Det er de lokale politidistriktene som godkjenner søknader om dispensasjon fra opplæringskravet for ordensvakter.

 

Du vil få utdelt Nasjonal vekter ID når eksamen er bestått. 

PÅBEGYNT VEKTERKURS KAN IKKE REFUNDERES